ZARZĄDZENIE NR 44.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Edytę Staniszewską-Szulc - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 6 czerwca 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. w związku z wyjazdem na szkolenie nt.:” Dyrektor i nauczyciel na trudne czasy - wspólne wyzwania”. Temat realizowany podczas konferencji jest niezbędny do posiadania wiedzy dla nauczycieli w zakresie rozwoju polskiego systemu oświaty. Szkolenie będzie prowadził edukator pan Jarosław Kordziński.

§ 2. Pani Edyta Staniszewska-Szulc podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 czerwiec 2023 10:51 Konrad Majkowski