ZARZĄDZENIE NR 50.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) oraz § 5, § 8 ust. 2 i 3, § 15 ust. 1 uchwały Nr 310/XLVII/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 982) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 7 000 000 zł w 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2033.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w latach spłaty kredytu.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 50.2023 pdf 174.73 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 czerwiec 2023 15:17 Konrad Majkowski