ZARZĄDZENIE NR 51.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 27 czerwca 2023 r.

 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

Na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) oraz § 2 uchwały nr 359/LII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033:

§ 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Upoważnienie określone w niniejszym zarządzeniu obowiązuje nie dłużej niż uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.