ZARZĄDZENIE NR 57.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku w czasie jego nieobecności

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 68 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Agnieszkę Piotrowską - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku, jako osobę zastępującą Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku w przypadku jego nieobecności.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku podczas jego nieobecności.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 57.2023 pdf 175.77 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 13:10 Konrad Majkowski