ZARZĄDZENIE NR 63.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 23 sierpnia 2023 r.


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy w czasie jego nieobecności

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 68 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Urszulę Kalinowską - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, jako osobę zastępującą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy w przypadku jego nieobecności.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Piątnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy podczas jego nieobecności.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 63.2023 pdf 173.80 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 wrzesień 2023 12:42 Konrad Majkowski