ZARZĄDZENIE NR 79.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 października 2023 r.

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 i 1688) zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad LV sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 października 2023 r.

1) uchwał:
a) Nr 378/LV/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy,
b) Nr 380/LV/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 379/LV/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień zawartych w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 381/LV/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica do przekazania niniejszej uchwały wnoszącej skargę, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 79.2023 pdf 171.54 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 październik 2023 13:33 Konrad Majkowski