ZARZĄDZENIE NR 87.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz Uchwały nr 148/XXIV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025, Wójt Gminy Piątnica zarządza, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawkę czynszu podstawowego w wysokości 4,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2. Rzeczywistą stawkę czynszu dla lokali, o których mowa w ust. 1 wylicza się na podstawie stawki podstawowej oraz czynników obniżających i podwyższających określonych w rozdziale III uchwały Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025.

§ 3. Stawka czynszu podstawowego za lokale socjalne stanowi 50% najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 4. Czynniki podwyższające i obniżające nie mają zastosowania do stawki podstawowej czynszu za lokale socjalne.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 78.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 listopad 2023 14:57 Konrad Majkowski