ZARZĄDZENIE NR 87.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz Uchwały nr 148/XXIV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025, Wójt Gminy Piątnica zarządza, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawkę czynszu podstawowego w wysokości 4,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2. Rzeczywistą stawkę czynszu dla lokali, o których mowa w ust. 1 wylicza się na podstawie stawki podstawowej oraz czynników obniżających i podwyższających określonych w rozdziale III uchwały Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025.

§ 3. Stawka czynszu podstawowego za lokale socjalne stanowi 50% najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 4. Czynniki podwyższające i obniżające nie mają zastosowania do stawki podstawowej czynszu za lokale socjalne.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 78.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 87.2023 pdf 174.28 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 listopad 2023 14:57 Konrad Majkowski