ZARZĄDZENIE NR 88.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 22 listopada 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Alicję Urbanowską - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 23 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. w związku z wyjazdem na Forum Dyrektorów/nauczycieli nt.: „Wsparcie rozwoju uczniów-odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli”. Temat realizowany podczas konferencji dotyczyć będzie między innymi: diagnozy potrzeb uczniów, zadań nauczycieli specjalistów, pedagogów specjalnych oraz związanego z tym sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły i wicedyrektorów.

§ 2. Pani Alicja Urbanowska podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 88.2023 pdf 174.46 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 listopad 2023 11:45 Konrad Majkowski