WÓJT GMINY PIĄTNICA
OGŁASZA

ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z:

Działki numer ewidencyjny 635 o powierzchni 0.11 ha położonej we wsi Czarnocin

 

Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do trapezu. Sąsiaduje z działkami w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej. Jednym krótszym bokiem graniczy z doliną rzeki Narwi, teren zalewowy. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi przetarg został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW LM1L 00034884/7 w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży. Dział III i IV - wpisów brak. W ewidencji gruntów i budynków wsi Czarnocin działka figuruje jako rola klasy IVb.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 17 września 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53,
pokój nr: 7, o godzinie 1000.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Termin wpłaty wadium mija 14 września 2020 r.

Wadium ma być wniesione w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Piątnica Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020 w Hexabank Spółdzielczy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Piątnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt zastrzega sobie prawo, odwołania przetargu bez podania przyczyny. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty ceny uzyskanej w wyniku licytacji. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej i wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej nabywanej nieruchomości. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Piątnica lub pod numerem telefonu 86 215-21-62.

 

WÓJT GMINY PIĄTNICA
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 lipiec 2020 12:04 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 29 lipiec 2020 12:05 Konrad Majkowski