Wójt Gminy informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Jeziorko, gmina Piątnica, województwo podlaskie stanowiącej własność Gminy Piątnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży KW 38817/5 przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, zakończył się wynikiem pozytywnym.


Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba. Do przetargu dopuszczono jedną osobę. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zgłoszono jedno postąpienie ceny. Cena osiągnięta w przetargu to kwota 70 700,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych).


Na nabywcę nieruchomości ustalono Pana Adama Modzelewskiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 styczeń 2020 07:48 Konrad Majkowski