ZARZĄDZENIE NR 27.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad L sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 marca 2023 r.:

1) uchwał:
a) Nr 341/L/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piątnica;
b) uchwały Nr 343/L/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2023 ";
c) uchwały Nr 344/L/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do stosowania zmian zawartych w uchwałach, w terminie od dnia wejścia w życie uchwał;

2) uchwały Nr 342/L/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do stosowania postanowień uchwały przy prowadzeniu spraw, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 345/L/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 346/L/2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 27.2023 pdf 187.03 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 11:47 Konrad Majkowski